Keterangan Surah Fushshilat

Keterangan Surah Fushshilat

Penjelasan :

[1330]. Ialah huruf-huruf abjad yang terletak pada permulaan sebagian dari surat-surat Al Quran seperti: alif laam miim, alif laam raa, alif laam miim shaad dan sebagainya. Diantara ahli-ahli tafsir ada yang menyerahkan pengertiannya kepada Allah karena dipandang termasuk ayat-ayat mutasyaabihaat, dan ada pula yang menafsirkannya. Golongan yang menafsirkannya ada yang memandangnya sebagai nama surat, dan ada pula yang berpendapat bahwa huruf-huruf abjad itu gunanya untuk menarik perhatian para pendengar supaya memperhatikan Al Quran itu, dan untuk mengisyaratkan bahwa Al Quran itu diturunkan dari Allah dalam bahasa Arab yang tersusun dari huruf-huruf abjad. Kalau mereka tidak percaya bahwa Al Quran diturunkan dari Allah dan hanya buatan Muhammad s.a.w. semata-mata, maka cobalah mereka buat semacam Al Quran itu.
[1331]. Maksudnya: dari segala penjuru.
[1332]. Mereka itu berbuat dosa dengan terang-terangan karena mereka menyangka bahwa Allah tidak mengetahui perbuatan mereka dan mereka tidak mengetahui bahwa pendengaran, penglihatan dan kulit mereka akan menjadi saksi di akhirat kelak atas perbuatan mereka.
[1333]. Yang dimaksud dengan yang ada di hadapan ialah nafsu dan kelezatan di dunia yang sedang dicapai, sedang yang dimaksud dengan di belakang mereka ialah angan-angan dan cita-cita yang tidak dapat dicapai.
[1334]. Yang dimaksud suatu kegelapan bagi mereka ialah tidak memberi petunjuk bagi mereka.
[1335]. Maksudnya: Hanya Allah-lah yang mengetahui kapan datangnya hari Kiamat itu.
[1336]. Yang dimaksud sekutu-sekutuKu ialah berhala-berhala yang mereka anggapa sebagai sekutu Tuhan.

Pokok Bahasan :

Pokok isi kandungan dalam Surah Fushilat diantaranya ialah tentang keimanan, dan lainnya seperti hikmah diciptakannya gunung-gunung, anggota tubuh setiap orang menjadi saksi terhadap dirinya pada hari kiamat; azab yang ditimpakan kepada kaum Aad dan Tsamud, permohonan para kafirin agar dikembalikan ke dunia untuk mengerjakan amal-amal saleh, berita gembira dari malaikat kepada orang-orang mukmin, anjuran untuk menghadapi para kafirin secara baik-baik, ancaman terhadap orang-orang yang mengingkari ke-Esaan Allah, sifat-sifat Al Quranul Karim, manusia dan wataknya.

 

 

Sumber :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *